תקנון ותנאי שימוש

כללי השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון. בכניסתך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו בכל אמצעי המדיה הזמינים לגולשים. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים גם לנשים. בתקנון זה "תוכן/ תכנים" מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה תמונה, צילום, איור, תרשים, שרטוט, ציור, סרטון, קובץ קולי או מוזיקלי, תוכנה, יישום, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל, סימן או צלמית (icon), וכיוצ"ב תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר. זכויות באתר כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם להנהלת האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן להנהלת האתר. התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של בעליהם הרשומים. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני מסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב. שימוש באתר השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת הנהלת האתר, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. הנהלת האתר לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר - תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר. ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן. הקישורים (links) לאתרים אחרים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין הנהלת האתר אחראית לתוכנם של אתרים אלה, דיוקם, מהימנותם, חוקיותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהאתר פעיל או שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן. מבלי לגרוע באמור לעיל הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע או תכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים. הגנה על פרטיות, שימוש במידע ודיוור ישיר ידוע למשתמש כי השימוש באתר עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודותיו, אודות הפעילות שביצע באמצעות האתר כגון, עיון בעמודים, מדורים או ממשקים ספציפיים, משלוח תמונות, תגובות, שיתופים לאתרים או פלטפורמות אחרות על חומרים באתר, אודות תחומי ענין שלו וכיוצ"ב. האתר רשאי לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המנוי ו/או במידע שנאסף או שהופק מאיסוף נתונים על המנוי כאמור למטרות שיווקיות על ידי האתר, לרבות דיוור ישיר של אגרות וחומר פרסומי. המשתמש, אשר רשאי בכל עת לבטל הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור ישיר, מוותר על טענה או תביעה בעניין זה. הנהלת האתר תהא רשאית לחשוף מידע אודות מנויים כאמור אם תידרש לעשות כן על פי צו בית משפט או רשות על פי דין, או במסגרת הליכים משפטיים, לרבות הגשת תלונה. על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1971 ("חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם רשאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע ניתן לפנות לאתר בבקשה לעיון במידע כאמור באמצעות "צור קשר". תכנים באתר שמקורם בגולשים באתר מוצגים תכנים, המלצות, תמונות ותגובות שנמסרו לאתר ע"י גולשים לצורך הצגתם באתר במסגרת כתבות, טיפים, דיווחים, קבוצות דיון (פורומים), בלוגים, תגובות לכתבות (טוק בקים), נקודות ציון, המלצות, וכד'. אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה: • כל תוכן שידוע לגולש המבקש להעבירו לאתר שהוא שקרי, מטעה או מסולף או הנחזה על פניו להיות שקרי, מטעה או מסולף; • תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של חוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית. • כל תוכן פוגעני, מעליב, עוין או מאיים; • כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; • כל תוכן שיש בו כדי לעודד גזענות או אפליה פסולה, לרבות על בסיס מין, לאום, גזע, צבע עור, מוצא, עדה, נטייה מינית, אמונה או השקפה פוליטית, נכות או עיסוק; • תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למעביר התוכן או שיש בהם כדי לפגוע בזכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ"ב. • תכנים וכל תוכנת מחשב, קוד או יישום הכוללים וירוס מחשב כלשהו, וכן תכנים עוינים הידועים כ"סוס טרויאני", תולעים ("worms"), יישומים מזיקים וכיוצ"ב . • תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו. • כל תוכן הנוגע לקטין או מזהה אותו, פרטיו האישיים, מענו או דרך התקשרות עמו. • כל תוכן שיש בו כדי לזהות אישית אנשים אחרים תוך פגיעה בפרטיותם. אין לפרסם באתר מודעות או כל תוכן אחר שנועדו לקדם נושאים פוליטיים או שמקורם בגופים פוליטיים. הנהלת האתר רשאית להוריד בכל עת כל מודעה או תוכן הנושאים אופי פוליטי לפי שיקול דעתה המוחלט, והמפרסם מוותר על כל טענה בענין זה. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאמור בכל עת ולמנוע מהמפרסם העברת תכנים נוספים לאתר. הנהלת האתר רשאית לערוך כל תוכן המועבר לאתר, ובכלל זה לקצרו. גולשים השולחים תכנים להנהלת האתר לצורך הצגתם במסגרת האתר, לרבות צילומים או תמונות, מצהירים בעצם פנייתם לאתר או בהעברת התכנים לאתר כי התנאים עומדים בתקנון האתר הנ"ל גולש המפרסם או המעביר תוכן לאתר מתיר למערכת האתר להשתמש בתוכן לכל מטרה שהיא ובכל דרך שהיא, ומוסר לאתר את כל הזכויות ביחס לתוכן, לרבות זכות בלתי מוגבלת בזמן ובלתי חוזרת, לשימוש ופרסום בתוכן באתרים אחרים הקשורים לאתר ובפרסומים אחרים, והכל ללא תמורה, תשלום או תמלוגים כלשהם. בעצם העברת התכנים לאתר מוותר הגולש על כל טענה בקשר עם זכותו המוסרית ביחס לתכנים וכן על כל דרישה או תביעה כספית או אחרת בקשר עם האמור לעיל. ידוע לגולש כי תכנים הנמסרים על-ידיו לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. החברה לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים באתר לרבות לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה או נזק שייגרמו עקב פרסום תכנים או תגובות לתכנים באתר. ידוע לגולש כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון, דוא”ל וכיוצ"ב. למען הסר ספק, הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים הנמסרים לאתר על ידי גולשים, ואינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים מדויקים או עונים על ציפיות המשתמש. תכנים אלה אינם מבטאים את עמדת מערכת האתר, ואין בפרסומם כל ערובה לאמינותם, דיוקם, תקפותם או חוקיותם. הנהלת האתר אינה אחראית לשימוש שייעשה ע"י צד שלישי כלשהו בתכנים שיפורסמו ע"י משתמש באתר. הגולש מוותר על כל טענה או תביעה נגד הנהלת האתר או מי מטעמה בכל הקשור להצגתו/ או לשימוש בתוכן שמקורו בגולש באתר. פרסומות ומידע מסחרי באתר תכנים המהווים פרסומות ומידע מסחרי, מטעמם של מפרסמים שונים. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומות, המודעות המידע הפרסומי וההצעות המסחריות המתפרסמים באתר או לכל תוצאה עקב הסתמכות עליהם או שימוש בהם. האחריות הבלעדית לתוכן הפרסומי והמסחרי שבאתר חלה על המפרסמים. אין בהצגתם באתר משום המלצה או עידוד מטעם האתר לרכישת שירותים או מוצרים המפורסמים באתר. הנהלת האתר אינה צד לעסקה כלשהי הנקשרת בין המפרסם והגולשים עקב פרסום באתר . הנהלת האתר רשאית למנוע פרסום, שיווק או קידום באתר של בתי עסק, חנויות, חברות ומותגים המתחרים באתר הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש בזכות זו גם ביחס לתוכן גולשים במערכת הפורומים או הבלוגים. תקנון מערכת הפורומים הפרסום במדור זה הינו בהתאם לתקנון האתר. מנגנון הפורומים של האתר הינו מקום מפגש לגולשים המיועד להחלפת דעות, לפרסום שאלות, מתן תשובות ורעיונות במגוון כולל של נושאים. אנו מבקשים מהגולשים לשמור על עקרונות הבסיס המופיעים בתקנון וליידע כי הפורומים נתונים לפיקוח מצד הנהלת האתר ובידיה הזכות לנהוג ע"פ שיקול דעתה המקצועי למחוק, לשנות, לעדכן ולבטל הודעות אשר אינם עומדים בתנאי התקנון. מטרת הנהלת הפורומים אינה לצנזר או למנוע חופש ביטוי מגולשים אלא לשמור על תרבות שיחה הוגנת העומדת בתנאי התקנון. אנו מבקשים לשמור על תרבות דיון בין הגולשים ולהימנע משפה פוגענית, קללות, גידופים, דברי נאצה איומים, גסות רוח, וכן תכנים שיש בהם משום עבירה פלילית או העלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית. הפצת מידע – יש להימנע ממשלוח כמות הודעות רציפה בעניין זהה. אין לפרסם בפורום תכנים שמטרתם לפגוע או לשבש את פעילות הפורום או המשתתפים. כניסה למערכת הפורומים מהווה הסכמה ואישור מצד הגולש כי קרא את התקנון לעיל, הבין את תוכנו ומסכים לאמור בו. סמכויות החברה וזכויותיה הנהלת האתר רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, אצל הנהלת האתר או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצ"ב שייגרמו למשתמש עקב כך. הנהלת האתר אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי. הנהלת האתר תימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים, מלבד לצורך תפעול האתר, אלא אם הנהלת האתר תהא חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של המשתמש. במקרה זה תהא הנהלת האתר רשאית לפי שיקול דעתה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי. הנהלת האתר רשאית להשתמש בפרטי משתמש לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, וכן לצורך יצירת קשר עם המשתמש. הנהלת האתר לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות משתמש באופן אישי, אלא אם יאשר הסכמתו לכך. הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש כלשהו באתר אם המשתמש לא יעמוד בתנאי השימוש, כולם או חלקם. תקשורת בין גולשים השימוש באתר עשוי לאפשר תקשורת בין גולשים באמצעות מערכת מסרים פנימית שהאתר מספק. ידוע לגולש כי העברת תכנים מצידו לאתר עשויה לחשוף אותו לקבלת הודעות או מסרים ממשתמשים אחרים. הנהלת האתר אינה צד לתקשורת בין גולשים ואינה אחראית לתוכנה. הגולש פוטר את הנהלת האתר, מנהליה ומי מטעמה מכל אחריות בקשר עם תקשורת זו וכל תוצאה שלה. פיצוי/ שיפוי המשתמש יפצה ו/או ישפה את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, כתוצאה מהפרה של תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג' כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמש. שונות תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה. הנהלת האתר רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. הנהלת האתר תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב יפו והמרכז.